Privacybeleid

Algemeen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door Puissance.com tijdens alle interacties met ons, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening, u zich abonneert op onze nieuwsbrieven, u contact opneemt met onze medewerkers, enzovoort. 

Puissance.com neemt uw privacy ernstig.  Zij verwerkt de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens en de verplichtingen opgelegd door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hetzij “de algemene verordening gegevensbescherming” (“AVG”) of “General Data Protection Regulation” (“GDPR”).

Zo verwekt Puissance.com de verkregen persoonsgegevens rekening houdende met de beginselen waaraan elke gegevensverwerking moet voldoen, met name 

a) De persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is („rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”); 

b) De persoonsgegevens worden slechts verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Puissance.com verwerkt deze niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze („doelbinding”); 

c) De persoonsgegevens moeten toereikende zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt („minimale gegevensverwerking”); 

d) De persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd. Puissance.com neemt alle redelijke maatregelen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren („juistheid”);

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?

Onder persoonsgegevens verstaan we gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben. Deze gegevens worden ons doorgegeven wanneer je bijvoorbeeld een formulier invult op de website, door het gebruik van onze producten en diensten, of een applicatie op deze website. Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen en diensten beter af te stemmen op je persoonlijke behoeften.

Onze website verzamelt volgende persoonsgegevens

Bij het invullen van het contactformulier:

 • Naam, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, e-mailadres en telefoonnummer

Bij het invullen van een besteldocument op de webshop:

 • Naam, bedrijfsnaam, facturatieadres, leveringsadres, e-mailadres en telefoonnummer

Gedurende andere interacties waarbij informatie wordt uitgewisseld (consultaties via telefoon, e-mail, op kantoor, ….) verzamelen wij uitsluitend persoonsgegevens die hetzij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Wie is er verantwoordelijk voor deze gegevens?

BV Puissance.com, met maatschappelijke zetel te Groenhof 42 in 2920 Kalmthout, en ingeschreven bij de KBO onder nummer  0663.794.853 Puissance.com BV is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming om deze gegevensbescherming te waarborgen;

Luc Vermeiren
T +32 473 898833
luc@puissance.com

Hoe worden deze gegevens beschermd?

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als op verplaatsing. Onze medewerkers worden opgeleid om zeer voorzichtig om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook worden bij extra gevoelige gegevens extra maatregelen genomen.

 • Beveiliging met degelijke wachtwoorden die slechts gebruikt worden in één of enkele specifieke toepassingen
 • Versturing van de formuliergegevens via HTTPS
 • Degelijke, geüpdatete firewalls bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • Degelijke, geüpdatete servers bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • Intrusiedetectie software op de firewalls
 • Slechts een beperkt aantal werknemers hebben toegang tot je persoonlijke informatie, enkel zij die deze informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren
 • Recente hardware met geüpdatete firmware
 • Fysiek beveiligd kantoor met alarmsysteem
 • Geen toegang van derden zonder aanwezigheid directie

Wat als deze gegevens gelekt worden?

Mocht er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je - maximaal 72u nadat dit door ons geweten is - persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Hoe worden deze gegevens opgeslagen?

Deze gegevens worden opgeslagen op:

Interne systemen

De beperkte opgevraagde gegevens worden bijgehouden op de computer van de vennootschap die zich bevindt op de zetel van de vennootschap. Alleen de CEO van de vennootschap, Luc Vermeiren, heeft toegang tot de database die bestaat uit mensen en bedrijven die het contactformulier invulden, een bestelling deden op de webshop, de leden van de Puissance Business Club en een lijst van adverteerders.

De servers van de websiteprovider

 • De datacenters zijn fysiek ondergebracht in Brussel
 • De hosting provider bezit als enige in Belgie over de ISO 27001:2013 norm, ontstaan uit de Engelse "Code of Practice for Information Security Management (BS7799), verwijst naar een managementsysteem speciaal voor informatieveiligheid (Information Security Management System ISMS) en specificeert hoe u security risico's aantoonbaar kunt beheersen. Als invulling van een ISMS specificeert de ISO 27001:2013 norm dat u een scope en beleid definieert, een risicoanalyse uitvoert, voor de geïdentificeerde risico's maatregelen selecteert, implementeert en beheert (resources toewijst) en tot slot het voorgaande monitort en reviewt (cyclisch).

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

De datacenters zijn fysiek ondergebracht in Brussel. Onze interne systemen staan in Kalmthout, op de zetel van de vennootschap. 

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Deze gegevens worden voor onbepaalde termijn bewaard.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Deze gegevens worden momenteel niet gebruikt op lange termijn, enkel om u te contacteren in verbant met uw vraag of bestelling. De leden van de Business Club staan op een mailinglijst zodat ze op de hoogte gesteld worden van voordelen gekoppeld aan hun lidmaatschap en over de activiteiten van de Business Club. 

De door ons verwerkte persoonsgegevens zijn in beginsel niet toegankelijk voor derden en worden louter intern gebruikt.  Niettemin doet bedrijfsnaam een beroep op derden voor bepaalde (technische) diensten, zoals webhosting, het organiseren van mailing campagnes, het gebruik van specifieke software, cloudcomputing, ITC-ondersteuning in welk kader deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Bedrijfsnaam heeft met elk van deze dienstverstrekkers die ten behoeve van bedrijfsnaam de gegevens verwerkt, afzonderlijke verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Het antwoord op deze vraag moet volgende zaken bevatten:

 • Voor welke doelen zijn de persoonsgegevens bestemd, en op welke toelaatbaarheidsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt
 • Wie ontvangt uw persoonsgegevens
 • Worden uw gegevens doorgegeven aan een derde land buiten de Europese Economische Ruimte?

Worden er ook cookies opgeslagen?

Identificatiecookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren om de beheer applicatie te gebruiken om de website te kunnen bewerken.

Functionele cookies worden gebruikt om die beheer applicatie goed te kunnen laten werken (waar ben je, wat ben je aan het doen) maar is enkel bruikbaar door beheerders.

Analytische cookies zorgen ervoor dat we onze website kunnen analyseren. Hierdoor weten wij hoeveel bezoekers er op onze site komen, hoelang ze zijn gebleven, waar ze op hebben geklikt, welke onderdelen populair zijn, enz. Ook kunnen we zien welke problemen bezoekers hebben. Zo kunnen we onze website verbeteren. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics. De gegenereerde informatie over je gebruiksgedrag op onze websites wordt verzameld en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Indien je dit verkiest, kun je onze cookies afwijzen bij je bezoek. Verder kan je op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen manier van het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Hou er rekening mee dat het veranderen van de instellingen er voor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen, bewerken of verwijderen?

Indien je ons wil bereiken om persoonsgegevens aan te passen, dan kan dat onder andere ons kantoor, schriftelijk, telefonisch of via sociale media. Alle algemene contactinformatie vind je hier terug: www.puissance.com/contact.  Je kan ook onze DPO contacteren.